Centre d'Études des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
El projecte DESTIN (Defining and Evaluatig a Strategic Transport Infrastructure Network in the Western Mediterranean)

DESTIN és un projecte realitzat de 2003 a 2005 per un consorci euromagribi (NESTEAR, MCRIT, IRAT, SNED, KHAN Consultants et ETIC) i coordinat pel CETMO sota l’autoritat científica i financera de la Direcció general de l’Energia i dels Transports de la Comissió Europea.

En el projecte DESTIN intervé a més un Grup d’Experts – integrat per representants dels ministeris de transports de la regió - l’objectiu del qual és verificar que les metodologies desenvolupades per DESTIN siguin sostenibles i pràctiques, i que les necessitats i condicionants reals de la zona siguin tinguts en compte.

L’objectiu principal de DESTIN –com a projecte de investigació- és d’una banda examinar la interoperabilitat dels diferents països socis mediterranis entre ells, però també en relació amb els països europeus mitjançant un anàlisi DAFO; d’una altra banda, identificar i avaluar les xarxes de transport de la Mediterrània Occidental, gràcies a un conjunt de mètodes i criteris operatius i sostenibles que constitueixen a la vegada un sistema de suport a la decisió per revisar fàcilment la identificació de les prioritats en un context d’extensió de la xarxa transeuropea de transport.