Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale
English - Español - Français
LA FACILITACIÓ DEL TRANSPORT INTERNATIONAL DE MERCADERIES A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

Presentem, seguidament, les intervencions que han tingut lloc en el decurs del seminari sobre "La facilitation du transport international de marchandises entre les deux rives de la Méditerranée occidentale", organitzat pel CETMO els dies 3 i 4 de maig de 2001, a Barcelona.

El seminari va reunir una cinquantena d'experts amb l'objectiu d'analitzar la situació actual en matèria de facilitació i de fluïdesa dels transports de mercaderies entre els països de l'Europa del sud-oest (Espanya, França, Itàlia i Portugal) i els del Magrib (Algèria, Marroc i Tunísia), i d'identificar àmbits de cooperació regional per tal de reduir els obstacles i barreres identificats.

La primera sessió del seminari ha estat dedicada - mitjançant un ventall de ponents de cadascun dels set països de la regió i de diverses comunitats portuàries europees - a l'identificació i discussió dels aspectes i procediments que constitueixen un obstacle al transport entre les dues ribes i a la fluïdesa de la cadena de transport. Tot seguit, s'ha procedit - en col·laboració amb un altre ventall d'experts de diverses institucions internacionals - a la revisió dels principals acords multilaterals i iniciatives internacionals que poden tenir una incidència sobre la facilitació del transport de mercaderies a la regió. La tercera sessió s'ha dedicat a la revisió - a partir de les presentacions realitzades per diversos experts nacionals - de les reformes i mesures en cada país per tal d'eliminar o disminuir els obstacles a la fluïdesa. El seminari ha conclÒs amb una proposta d'accions de cooperació regional adreçades a reduir o eliminar les barreres i els obstacles identificats.

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL SEMINARI.

IDENTIFICACIÓ I DISCUSSIÓ DELS OBSTACLES AL TRANSPORT ENTRE LES DUES RIBES DEL MEDITERRANI OCCIDENTAL I A LA SEVA FLUÏDESA.

Perspectives en els països del Magrib:
Perspectives en els països europeus i experiències en diverses comunitats portuàries :

INICIATIVES INTERNACIONALS RELATIVES A LA FACILITACIÓ DEL TRANSPORT, LLUR GRAU D'APLICACIÓ I LLUR INCIDÈNCIA.

Les convencions i els acords internacionals preparats sota els auspicis de Nacions Unides :
El rol i les funcions de l'IRU :
Activitats de la Comissió Econòmica per l'Àfrica de l'ONU lligades a la facilitació del transport:
Els acords d'associació dels països del Magrib i la Unió Europea i d'altres iniciatives comunitàries :

INICIATIVES QUE EXISTEIXEN A NIVELL DE CADA PAÍS I DIVERSES COMUNITATS PORTUÀRIES PER A DISMINUIR ELS OBSTACLES A LA FLUÏDESA DEL TRANSPORT

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL SEMINARI